I Ching w codziennym zyciu. (I Ching in everyday life)

I Ching w codziennym życiu.hex

Wielu ludzi kojarzy wyrocznię I Ching, z czymś w rodzaju magicznych wróżb i podchodzi do tego z dystansem, jednak dopiero zastosowanie tej techniki w praktyce, pokazuje jej moc i szerokie spektrum działania. Dobrym tego przykładem były wydarzenia ostatnich trzech dni, które chcę opisać, jako anegdotę a zarazem zachętę do zapoznania się z tematem I Chingu.

Ostatnio podczas naprawiania komputera potrzebowałem płyty z systemem operacyjnym, która nagle zniknęła jak kamień w wodzie. Przeszukałem cały dom, ale bezskutecznie i moje dalsze działania związane z komputerem musiały zostać wstrzymane. Postanowiłem skorzystać z pomocy I Chingu i wykonałem dywinację, w której zadałem pytanie o miejsce aktualnego położenia płyty. Wynik dywinacji wskazał mi dwa przeciwstawne kierunki (północ i południe) oraz powiązał płytę z żywiołem Wody. Postanowiłem przeszukać jeszcze raz sektor północy i południowy mojego domu, ale niestety płyty nie znalazłem.

Tego samego dnia zwrócił się do mnie z prośbą mój francuski przyjaciel z Feng Shui Research Center, Michael  i poprosił mnie o pomoc. Okazało się, że zaginęła mu płyta z ważnym nagraniem video, które było mu pilnie potrzebne. W pierwszym momencie w ogóle nie skojarzyłem, że mamy ten sam problem. Następnego dnia postanowiłem zrobić dywinację na temat jego zaginionej płyty. Dywinacja wskazała, że ta płyta znajduje się w północnej lub północno wschodniej części domu i znakiem rozpoznawczym ma być kolor zielony.

Po wysłaniu mu wskazówek z dywinacji, postanowiłem zająć się czymś odprężającym. Chodziło o zakończenie sezonu i przelanie do butelek nowego wina (jestem amatorskim producentem czerwonego wina na domowy użytek 😉  ) Podczas przenoszenia kosza z balonem wina, zauważyłem, że w koszu leży jakiś kawałek papieru. Była to okładka a w niej poszukiwana płyta! Nagle skojarzyłem wskazówki z dywinacji oraz fakty i okazało się, że balon z winem stał dokładnie na środku linii północ południe a żywiołem Wody okazało się owe wino 😉

Tego dnia dobrych wieści było jednak więcej. Otrzymałem od mojego przyjaciela Michaela wiadomość, ze jego płyta się też znalazła! Okazało się, ze była w północnej części domu, obok zielonej teczki i płyty z filmem, w którego tytuł to  “Choose now the Green”!  😉 Michael był bardzo zaskoczony rozwojem wydarzeń, zresztą ja również !

Jak widzicie na przykładzie tej historii, I Ching to nieocenione narzędzie, które przydaje się częściej niż można by przypuszczać.  Jego działanie jest czasami bardzo skomplikowane i aby z tego skorzystać, potrzeba do tego sporej wyobraźni. Przy okazji tej historii dowiedziałem się jeszcze czegoś ważnego, że aby pomóc sobie samemu, czasami trzeba pomóc najpierw komuś innemu, wtedy dobra energia wróci do nas ze zdwojona siłą.

_____________________________________

English version (sorry for my weak english;-) )

I Ching in everyday life.

Many people associate oracle I Ching, with a kind of magical divination and approach this from a distance, but only the use of this technique in practice, shows her power and broad spectrum of action. A good example were the events of the last three days that I want to describe, as an anecdote and also encouragement you to familiarize yourself with the topic I Ching.

Recently while repairing computer I needed operating system disc who suddenly disappeared like a stone in water. I searched the whole house, but to no avail, and my further work on the computer had to be stopped. I decided to take advantage of the help I Ching and performed divination, in which I asked the question about the place of the current position of the CD. The result of divination showed me two opposite directions (north and south) and linked CD with the element of Water. I decided to search again north and south sector of my house, but unfortunately I have not found the disc.

That same day he turned to me with a request my French friend of Feng Shui Research Center, Michael and asked me for help. It turned out that he was missing an important disc of the video footage that he was urgently needed. At first I did not associate that we have the same problem. The next day I decided to do divination about his missing disc. Divination pointed out that this album is in the north or north-eastern part of the house and the hallmark is to be green.

After sending him hints with divination, I decided to do something relaxing. It was about the end of the season making wine and shedding of new wine into bottles (I’m an amateur producer of red wine on the domestic use;-)) When moving cage with a jug of wine, I noticed that in cage is quadratic paper. It was a paper cover with wanted disc! Suddenly I understood hints of divination and the facts and found that cage with wine was exactly in the middle of the north-south line and the element of Water was a wine 😉

That day was more good news. I received from my friend Michael’s message that his CD is also found! It turned out that it was in the northern part of the house, next to the green folders and a CD with the film, whose title is “Choose now the Green”! 😉 Michael was very surprised by events unfolded, and I too!

As you can see on the example of the story, I Ching is an invaluable tool that comes in handy more often than you would think. Its effect is sometimes very complicated and to benefit from it, need for the large imagination. By the way this story, I learned something important that to help yourself, sometimes you must help someone else first, then the good energy will come back to us with doubled force.

Ten wpis został opublikowany w kategorii fengshui blog i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.